Njoftim për konsultim publik për projektligjin «Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8096, datë 21.03.1996, “Për kinematografinë”, të ndryshuar»

I. Shkresa e Ministres së Kulturës, Znj. Elva Margariti, për konsultimin publik të projektligjit


II. Teksti i projektligjit «Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8096, datë 21.03.1996, “Për kinematografinë”, të ndryshuar»


III. Relacioni shoqërues i projektligjit