Aktet ligjore dhe nënligjore për Kinematografinë

Ligji për Kinematografinë
Statuti i QKK
Rregullore e QKK
Fletët e votimit
Ligji për tatimin mbi të ardhurat


Konventa e Këshillit të Europës për Bashkëprodhimin Kinematografik (e rishikuar)
Komunikatë e Komisionit për ndihmën shtetërore për filmat dhe veprat e tjera audiovizive në gjuhën shqipe & angleze
Marrëveshja ndërmjet QKK dhe CNC, Cannes 2022
Memorandum i mirëkuptimit mbi bashkëpunimin në fushën kinematografike dhe veprimtarinë audio-vizuale në Ballkanin Perëndimor