Raport mbi veprimtarinë Shtator 2013 – Nëntor 2016