Konventa e Këshillit të Europës për Bashkëprodhimin Kinematografik (e rishikuar)

Emërtesa në anglisht: Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) (CETS No. 220)
Emërtesa në frengjisht: Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique (révisée) (STCE n° 220)
Emërtesa në shqip: Konventa e Këshillit të Europës për Bashkëprodhimin Kinematografik (e rishikuar), Roterdam, 30.1.2017
Referenca: CETS No. 220
Data e publikimit në Fletore Zyrtare: 15 Nëntor 2021
Data e hyrjes në fuqi: 1 Maj 2023
Numri i Fletores Zyrtare: 177
Permalink në Fletoren Zyrtare: https://qbz.gov.al/eli/ligj/2021/11/04/109