Shoqatat e kineastëve

Shoqatat e kineastëve krijohen me vullnetin e lirë të anëtarëve të tyre krijues e realizues dhe mbrojnë interesat artistike dhe ekonomike të këtyre anëtarëve.


Komuniteti i kineastëve shqiptarë në Shqipëri është organizuar në 6 shoqata kineastësh:

Shoqata e Kineastëve Shqiptarë “LUMIERE”
Kryetar Z. Joni SHANAJ

Kontakt: info@shkshl.org
Shoqata e Kineastëve Shqiptarë
Kryetar Z. Ndriçim XHEPA
Kontakt: +355 4 229 893
Shoqata “Albanian Producers and Filmmakers Association”
Kryetar Z. Dritan HUQI
Kontakt: apfa.info@gmail.com
Shoqata “Universal Albanian Cinema”
Kryetar Z. Pluton VASI
Kontakt: vasipluton@gmail.com
Shoqata e kineastëve të Rinj – Belmond
Kryetar Z. Dionis PAPADHIMITRI
Kontakt: shoqataekineasteveterinj@gmail.com
Shoqata “Albanian Woman in Audiovisual”
Kryetare Znj. Sabina KODRA
Kontakt: sabinakodra@gmail.com

Vendim N.1, datë 07.05.2024 Për përfundimin e procesit të përditësimit dhe depozitimit të dokumentacionit ligjor të shoqatave të kineastëve pranë QKK


Korrespondenca ndërmjet QKK dhe Shoqatave të Kineastëve.


Urdhër i Kryetarit të QKK me N. 371, i datës 8 Korrik 2019.


Procesverbali i mbledhjes, midis QKK dhe Kryetarëve të Shoqatave të Kineastëve, më datë 27 Maj 2019.

Procesverbali i mbledhjes, midis QKK dhe Kryetarëve të Shoqatave të Kineastëve, më datë 30 Maj 2019.

Procesverbali i mbledhjes, midis QKK dhe Kryetarëve të Shoqatave të Kineastëve, më datë 4 Korrik 2019.

Procesverbali i mbledhjes, midis QKK dhe Kryetarëve të Shoqatave të Kineastëve, më datë 29 Gusht 2019.

Procesverbali i mbledhjes, midis QKK dhe Kryetarëve të Shoqatave të Kineastëve, më datë 14 Qershor 2021.

Vendim me N.379 i Kryetarit të QKK, më datë 31 Gusht 2021.

Vendim me N.380 i Kryetarit të QKK, më datë 31 Gusht 2021.