Pakti për Universitetin

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Arteve dhe Qendrës Kombëtare të Kinematografisë për implementimin e dokumentit «Pakti për Universitetin», № 222/1 i protokollit të QKK, datë 27 Qershor 2023


Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Arteve dhe Qendrës Kombëtare të Kinematografisë për implementimin e dokumentit «Pakti për Universitetin», № 172 i protokollit të QKK, datë 16 Mars 2021


Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Arteve, Qendrës Kombëtare të Kinematografisë dhe Ministrisë së Kulturës për implementimin e dokumentit «Pakti për Universitetin», № 120 i protokollit të QKK, datë 3 Mars 2020